Informationen

Actie voorwaarden

Facebook / instagram Actie & de prijs

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie "win 2x een Comfyballs wood” van Comfyballs Benelux - Antrekk, Weegbree 70, 8446 SC Heerenveen.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.facebook.com/comfyballsbenelux.nl.
3. Iemand die in het betreffende bericht op bovengenoemde facebookpagina wordt getagd is deelnemer en kan kans maken op een Comfyballs wood.
4. De Actie loopt van 26-05-2017 tot en met 09-06-2017 en het minimaal aantal getagden moet 100 bedragen.
5. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en maakt de Organisator 2 winnaars bekend, die ieder 1 Comfyballs wood winnen.
6. Er worden in totaal 2 Comfyballs wood  weggegeven met een waarde van EUR 32,90 per stuk.
7. De winnaars worden per Facebook bericht bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
8. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland, België en Luxemburg.
9. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
10. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
11. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
12. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
13. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
14. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
15. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
16. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
17. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.antrekk.nl/comfyballs); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
18. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
19. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan info@antrekk.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 0513-626030.

Aansprakelijkheid
20. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
21. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
22. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
23. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
24. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
25. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
26. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan Antrekk  via info@antrekk.nl of via telefoonnummer 0513-626030.
27. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
28. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.